Founder/Acharya
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada